80 m SSB QRP TRx Cypisek - AVT2925

dokumentacja [PDF]

Generator VFO - Cypisek - generator przestrajany v2 AVT2925/3


19.10.2014 r.
maj 2015 r.


http://www.skalgo.5v.pl