Cywilizacja europejska 2016

Cywilizacja zachodnia powstała w Europie i rozpowszechniła się na terenie USA. Jej fundamentem były uniwersalne wartości ludzkie zawarte w antycznych społecznościach i ich religiach. W szczególności w społecznościach słowiańskich takie wartości, jak uczciwość, honor, odpowiedzialność i gotowość poświęcenia części swojej wolności dla dobra ogółu i innych jednostek, były silnie rozwinięte i często usankcjonowane prawem. Bardzo istotnym czynnikiem spajającym antyczne społeczności był powszechny szacunek dla przyrody oraz świadomość bycia jej częścią.

Europa opanowana przez Kościół Katolicki niechętnie pozbywała się tych wartości, opornie przyjmując kościelno-autorytarną władzę. Oficjalnie odrzucony przez państwa szacunek dla praw naturalnych przetrwał jednak i do dzisiaj jest obserwowany, szczególnie w niewielkich osadach wiejskich.

Rozwój nauki europejskiej, a następnie amerykańskiej, spowodował znaczny postęp, zarówno w dziedzinach teoretycznych, jak i technicznych. Podstawowe zasady rządzące nauką nie sprawdziły się jednak w dziedzinach humanistycznych. W szczególności filozofia, jak się wydaje, zatrzymała się w swoim rozwoju, nie radząc sobie z zaistniałymi wyzwaniami. Powstałe pseudo-naukowe dziedziny takie, jak psychologia, socjologia, politologia i ekonomia nie spełniając podstawowych warunków, jakie powinny spełniać, aby mogły być nazywane nauką, zaczęły w coraz większym stopniu wpływać na rozwój państw. Ich płynność pojęć i dowolność interpretacyjna faktów materialnych spowodowały istotny, negatywny wpływ na rozwój społeczeństw. Równie destrukcyjny wpływ na postrzeganie świata zdobyła metafizyczna pseudo-nauka: teologia - namiastka filozofii, w swoich dążeniach do osiągnięcia celu nie znajdująca oparcia w faktach materialnych i urągająca zasadom logiki.

Wszystkie te przemiany spowodowały gwałtowny rozwój technologiczny, skutkujący zaspokojeniem materialnych potrzeb społeczeństw kosztem przyrody, i zdegenerowaniu systemu zasad współżycia społecznego oraz określającego go prawa. Osiągnięcie znacznej siły militarnej będącej w posiadaniu państw i związany z tym zanik bezpośrednich zagrożeń poskutkował samoograniczeniem zdolności obronnych. Kolejne pokolenia żyjące w demokracji, tworzonej przez specjalistów kształconych dla sterowania opinią publiczną, wybierały do sprawowania władzy osoby nie posiadające wiedzy i kompetencji. Systematycznie wprowadzane przez władze, wybrane w "demokratycznych" wyborach, ograniczenia praw poszczególnych jednostek były uzasadniane względami bezpieczeństwa.

Równocześnie występujące obniżanie poziomu szkolnictwa i kształtowanie społeczeństw konsumpcyjnych obniżyło stopień ich rozwoju intelektualnego oraz spowodowało powstanie liczebnie znacznych grup charakteryzujących się wysokim wykształceniem formalnym i, często, niskim realnym oraz egoistyczno-roszczeniowym stosunkiem do otaczającego świata. Bezwolne i bezmocne jednostki, odczuwające szczątkową więź społeczną, podświadomie solidaryzując się z innymi społeczeństwami, żądają dla nich pomocy bez ponoszenia kosztów.

W takich właśnie warunkach przywódcy kierujący Unią Europejską realizują sobie tylko znany plan, mający na celu dokonanie zmian cywilizacyjnych.

Czy obecnie obserwowany zalew Europy przez obcą nam kulturę spowoduje powrót do zasad i praw właściwych naszym przodkom?
skalgo, 2016


http://www.skalgo.5v.pl