Program Hello world

Najprostszy program napisany w języku C przyłącza standardowe biblioteki oraz w funkcji "main" wywołuje funkcję "printf", która na standardowym wyjściu błędów wyświetla napis "Hello world!", po czym wprowadza znak nowej linii.

 #include<stdio.h>
 #include<stdlib.h>

 int main(int argc,char *argv[])
 {
   fprintf(stderr,"Hello world!\n");
   return(0);
 }

Program zapisany w bieżącym katalogu pod nazwą "hello.c" można skompilować w systemach Unixowych za pomocą polecenia

 gcc hello.c -o hello

i wywołać

 ./hello

Polecenie kompilacji można umieścić w pliku "Makefile", przy czym wcięcie drugiej linii musi stanowić znak tabulatora

 all:
      gcc hello.c -o hello

Korzystając z pliku "Makefile" można dokonać kompilacji poleceniem

 make all

albo

 makeskalgo, 2016


http://www.skalgo.5v.pl