Język HTML

HTML (ang. HyperText Markup Language) jest językiem znaczników służącym do tworzenia stron internetowych.

Znaczniki otwierające języka HTML są zwykle stosowane w parze ze znacznikami zamykającymi, np.

 <p> ... </p>

Znaczniki mogą zawierać argumenty, zwane też atrybutami, które określają sposób ich działania, np.

 <p align="center"> ... </p>

Szablon dokumentu

Szablon prostego dokumentu HTML może wyglądać następująco

 <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 <html>
  <head>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
   <meta name="author" content="***">
   <meta name="generator" content="***">
   <meta name="keywords" content="***">
   <meta name="description" content="***">
   <title>***</title>
  </head>
 <body>
 <div align="justify">
 <p>
 ***
 </p>
 </div>
 </body>
 </html>

Po wprowadzeniu odpowiednich tekstów w miejsce gwiazdek otrzymujemy kompletny dokument, który może być odczytany przez przeglądarkę internetową.


Kolor tła strony można zmienić stosując w znaczniku body argument bgcolor, np.

 <body bgcolor="gray">

przy czym argument color może przybierać wartości "white", "silver", "gray", "black", "red", "green", "blue", "yellow", "aqua", "lime", "purple", "maroon", "olive", "fuchsia", "teal", "navy" i inne.

Kolor można też zdefiniować stosując zapis koloru zdefiniowanego w postaci RGB, określając nasycenie barw składowych w formacie #RRGGBB, gdzie wartości podane są w zapisie szesnastkowym, np.

 <body bgcolor="#0022BB">

W podobny sposób można określić kolor tekstu dla całej strony

 <body text="white">

Akapity

Akapity umieszcza się pomiędzy znacznikami <p> i </p>

 <p>
 ***
 </p>

Znacznik <p> może zawierać argument określający sposób formatowania akapitu, np.

 <p align="center">

przy czym align może przyjmować wartości "left", "center", "right" i "justify"

Jeżeli konieczne jest złamanie linii w obrębie akapitu należy użyć znacznika <br />.

Czcionki

Rodzaj stosowanej czcionki można określić następująco

 <font face="Times">Tekst</font>

Rozmiar czcionki można zmienić stosując argument size

 <font size="4">Tekst</font>

przy czym size może przyjmować wartość od 1 (czcionka najmniejsza) do 7 (czcionka największa).

Znacznik font może też zawierać określenia koloru, np.

 <font color="red">Tekst</font>

albo w postaci szesnastkowego zapisu RGB

 <font color="#11AAFF">Tekst</font>

Znacznik może przyjmować wiele argumentów równocześnie

 <font face="Times" size="4" color="red">Tekst</font>

Modyfikacja obrazowania tekstu

Modyfikacji obrazowania fragmentu tekstu można dokonać stosując odpowiednie znaczniki

 <b>tekst pogrubiony</b>
 <i>tekst pochylony</i>
 <b>tekst podkreślony</b>

Tablice

Tablice w języku HTML tworzy się stosując schemat

 <p>
 <table>
 <caption>Tytuł tablicy</caption>
 <tr> <td>***</td> <td>***</td> </tr>
 <tr> <td>***</td> <td>***</td> </tr>
 </table>
 </p>

gdzie pomiędzy znacznikami <tr> i </tr>, ograniczającymi zawartość rzędu tablicy, pomiędzy <td> i </td> umieszcza się zawartość kolejnych komórek.

Za pomocą argumentu border można ustalić grubość obramowania tablicy

 <table border="0">...</table>

a za pomocą cellpadding i cellspacing marginesy i odstępy wewnątrz komórek

 <table cellpadding="5" cellspacing="2">...</table>

Znacznik <tr> może zawierać m. in. argumenty scalające komórki w kolumnach i w rzędach: colspan i rowspan, np.

 <td colspan="2">...</td>

Może też zawierać argument nowrap

 <td nowrap="nowrap">...</td>

który blokuje możliwość łamania linii. W takim przypadku do łamania linii należy stosować znacznik <br />.

W miejsce znaczników <td> można zastosować <th>, co spowoduje wyróżnienie zawartości.

Znaczniki <table>, <td> i <th> mogą zawierać argumenty ustalające wysokość i szerokość: heihgt i width, przy czym wartości określają liczbę pikseli albo procent układu, w którym są zawarte (w przypadku znacznika <table> będzie to wielkość ekranu)

 <td width="300">...</td>
 <td width="50%">...</td>

Znacznik <table> może zawierać argument align, określający położenie tablicy na ekranie. Podobnie możliwe jest określenie za pomocą tego argumentu sposobu położenia tekstu w wierszach i komórkach, przy czym w przypadku komórek oprócz pozycjonowania w poziomie za pomocą wartości left, center i right możliwe jest określanie położenia w pionie za pomocą top, middle i bottom.

Zastosowanie argumentu bgcolor umożliwia określenie koloru tła tablicy lub komórki. Stosując argument background można też stworzyć tablicę z tłem w postaci obrazu. Wartość argumentu background stanowi nazwa pliku graficznego.

Argument bordercolor umożliwia zmianę koloru obramowania tablicy, wiersza lub komórki.

Listy

Listy nienumerowane

 <ul>
  <li>...</li>
  <li>...</li>
  <li>...</li>
 </ul>

Argumentem znacznika otwierającego listę <ul> może być type, określające rodzaj znaku stosowanego do wyróżnienia elementu, przyjmujące wartości disc, square albo circle.

Listy numerowane

 <ol>
  <li>...</li>
  <li>...</li>
  <li>...</li>
 </ol>

Znacznik <ol> może zawierać argument type, określający sposób numeracji, który może przyjmować wartość a, A, i, I albo l. Argument start określa wartość początkową numeracji.

Listy definicji

 <dl>
  <dt>...</dt>
   <dd>...</dd>
   <dd>...</dd>
  <dt>...</dt>
   <dd>...</dd>
   <dd>...</dd>
 </dl>

Znacznik <dt> określa hasło, a <dd> definicję.

Obrazy

Obrazy wstawia się do dokumentu za pomocą znacznika <img>

 <img src="obraz1.png">

Znacznik <img> często zawiera argumenty alt, align, width i height, np.

 <img src="obraz1.png" alt="Tekst zastępczy" align="center" width="300">

Tekst zastępczy będzie wyświetlany w przypadku, gdy przeglądarka nie obsługuje grafiki, alby gdy obraz nie występuje we wskazanym miejscu.

Odsyłacze

Znacznik <a> pozwala na wstawienie tekstu stanowiącego odsyłacz do innego dokumentu

 <a href="dokument.html">Tekst</a>

albo strony internetowej

 <a href="dokument.html">http://www.gnu.org</a>

Odsyłacz pocztowy tworzy się w podobny sposób

 <a href="mailto:nazwa@serwer.org">Tekst</a>

Graficzny odsyłacz obraz1.png do obrazu obraz2.png może mieć następującą postać

 <a href="obraz2.png"><img src="obraz1.png"></a>

Odsyłacz w następującej postaci

 <a href="#0000000001">Tekst</a>

wskazuje w bieżącym dokumencie miejsce oznakowane etykietą

 <a name="0000000001">

Znaki specjalne

&quot; - cudzysłów - "

&amp; - ampersand - &

&lt; - <

&gt; - >

&nbsp; - niełamliwa spacja

&shy; - łącznik umożliwiający dzielenie wyrazów

&thinsp; - mały odstęp

&ensp; - średni odstęp

&emsp; - duży odstęp

&ndash; - półpauza

&mdash; - pauza (myślnik)

&permil; - promil - ‰

&euro; - euro - €


Opublikowano: 7 marca 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2017 r.


skalgo


http://www.skalgo.5v.pl